Regulamin

I. Definicje

1. Aplikacja – oprogramowanie i serwis https://www.tenispark141.pl/ w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obsługiwany przez PPUH ARKON i rozpowszechniany pod nazwą „tenispark141.pl”, dostępny w sieci Internet w domenie http://tenispark141.pl. Aplikacja przeznaczona jest dla Klientów i służy do rezerwowania Usług przez Klientów w celu zawierania umów o świadczenie Usług przez Usługodawcę.

2. Klient, Użytkownik – osoba fizyczna, która utworzyła Konto w Aplikacji w celach niezwiązanych z jej działalności gospodarczą lub zawodową, w celu korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę.

3. Usługodawca – PPUH ARKON

4. Konto – część Aplikacji wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających na korzystanie z Aplikacji zalogowanym Klientom.

5. Rejestracja – proces wieloetapowy polegający na założeniu Konta w Aplikacji. Czynność ta odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracji zgodnie z podanymi opisami pól formularza, a następnie zatwierdzenia tegoż formularza. Klient podczas procesu rejestracji otrzyma możliwość logowania się w Aplikacji.

6. Profil – profil stworzony przez Klienta w Aplikacji.

7. Usługa, Usługi – usługi oferowane za pomocą Aplikacji przez Usługodawcę - wynajem kortów do gry w tenisa ziemnego, udział w wydarzeniach organizowanych przez Usługodawcę.

8. Rezerwacja – dokonanie rezerwacji Usługi przez Klienta za pomocą Aplikacji.

9. PPUH ARKON – PPUH ARKON 47-400 Racibórz ul. Dębiczna 13 NIP 639-102-95-01, będąca administratorem Aplikacji oraz posiadająca prawa autorskie do Aplikacji.

 

II. Zakres usług

1. PPUH ARKON udziela Klientom dostępu do Aplikacji umożliwiającej zawieranie umów o świadczenie Usług. Za pośrednictwem Aplikacji Klienci mogą dokonywać Rezerwacji Usługi. Aplikacja dostępna jest w sieci Internet w domenie http://tenispark141.pl.

2. PPUH ARKON będzie dbać o zapewnienie prawidłowej dostępności Aplikacji jak również o jak najszybsze i niezwłoczne usuwanie wszelkich awarii spowodowanych błędnym działaniem Aplikacji. Klientom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zapewnienia stałej i nieprzerwanej dostępności Aplikacji.

3. PPUH ARKON nie pobiera od Klientów żadnych opłat za korzystanie z Aplikacji.

 

III. Klient

1. Klientem może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 15 lat i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego na utworzenie Konta. Dokonując procesu Rejestracji osoba niepełnoletnia oświadcza, że posiada zgodę, o której mowa powyżej.

2. Klient uzyskuje dostęp do funkcjonalności i treści Aplikacji po zalogowaniu.

3. Poprzez Rejestrację Klient akceptuje Regulamin.

4. Poprzez Rejestrację Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych przy Rejestracji.

5. Poprzez Rejestrację Klient wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem Aplikacji lub bezpośrednio od tenispark141.pl powiadomień związanych z korzystaniem z Aplikacji oraz jej funkcjonowaniem, w szczególności dotyczących zawarcia umowy z Usługodawcą (np. potwierdzenie Rezerwacji lub jej anulowanie).

6. Klient zobowiązany jest do podawania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych oraz innych danych wymaganych podczas Rejestracji oraz do ich sprawdzania i aktualizowania bez jakichkolwiek wezwań ze strony tenispark141.pl.

7. Wszelkie dane i informacje udostępniane są przez Klienta dobrowolnie. Klient wprowadzając dane do Aplikacji oświadcza, że jest uprawniony do ich umieszczenia i swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie informacje i dane udostępnione przez Klienta w Aplikacji powinny być prawdziwe. Klient powinien powstrzymać się od umieszczenia danych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

8. Klient wyraża zgodę na to, że Usługodawca będzie kontaktować się z nim bezpośrednio na podany przez Klienta podczas Rejestracji adres email lub nr telefonu.

9. Klient zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji tylko w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. Klient zobowiązany jest do niepodejmowania działań zakłócających pracę Aplikacji. Klient nie może sam ani przy udziale osób trzecich zmieniać, obchodzić i łamać zabezpieczeń Aplikacji, jak również nie może wywierać negatywnego wpływu na Aplikację powodując jej uszkodzenia lub doprowadzając do jej przeciążenia.

10. Zakazane jest umieszczanie w Aplikacji, Koncie oraz Profilu Klienta informacji sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Zakazane jest również umieszczanie zdjęć naruszających prawo, o charakterze pornograficznym, jak również sprzecznych z dobrymi obyczajami. W razie naruszenia tego punktu PPUH ARKON jest uprawniona do usunięcia danych albo zdjęcia, czasowego zablokowania lub usunięcia Konta Klienta.

11. Klientowi nie wolno kopiować, modyfikować i rozpowszechniać oraz reprodukować całości lub części Aplikacji.

12. Klient nie może umożliwiać osobom trzecim dostępu do Aplikacji. Za poufność i bezpieczeństwo swojego Konta odpowiedzialny jest wyłącznie Klient, który zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania PPUH ARKON o bezprawnym wykorzystaniu jego Konta przez osoby trzecie.

13. Klient ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Aplikacji oraz za treści umieszczone w swoim Koncie, Profilu oraz w Aplikacji. Naruszenie prawa przez Klienta podczas korzystania z Aplikacji, zwalnia PPUH ARKON z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich. Klient zobowiązany jest do pokrycia w stosunku do PPUH ARKON szkody oraz wszelkich kosztów, jakie PPUH ARKON poniesie w przypadku naruszenia prawa, zasad korzystania z Aplikacji lub Regulaminu przez Klienta.

14. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować PPUH ARKON, jeżeli osoby trzecie będą dochodzić swoich roszczeń w związku z naruszeniem prawa przez Klienta.

 

IV. Rezerwacja Usługi przez Klienta

1. Za pośrednictwem Aplikacji Klient może dokonać Rezerwacji Usługi. Rezerwacja Usługi potwierdzana jest automatycznie w postaci komunikatu w Aplikacji.

2. Poprzez Rezerwację Usługi dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą, której wykonanie regulują właściwe przepisy prawa, z zastrzeżeniem możliwości anulowania Rezerwacji przez Klienta.

3. Rezerwacja Usługi może zostać anulowana przez Klienta, jeżeli taka możliwość została przewidziana przez Usługodawcę poprzez oznaczenie danej Usługi. Anulowanie Rezerwacji może nastąpić tylko na warunkach określonych przez Usługodawcę przy danej Usłudze. Anulowanie Rezerwacji z zachowaniem warunków określonych przez Usługodawcę jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy przez Klienta, którego skutki regulują właściwe przepisy prawa.

4. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Usługę bezpośrednio Usługodawcy na warunkach wskazanych przez Usługodawcę przy danej Usłudze.

V. Uprawnienia i odpowiedzialność PPUH ARKON

1. W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń do PPUH ARKON lub też żądania udostępnienia danych Klienta przez uprawnione organy lub przez podmiot zamierzający dochodzić roszczeń, spółka PPUH ARKON jest uprawniona do zapoznania się ze stanem faktycznym oraz do ewentualnego zabezpieczenia i przekazania danych Klienta i innych informacji zamieszczonych w Aplikacji, niezbędnych do realizacji i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub spełnienia żądań.

2. PPUH ARKON nie ponosi odpowiedzialności za:

a. przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji wynikłe z przyczyn niezależnych od PPUH ARKON,

b. problemy lub utrudnienia techniczne związane z działaniem sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z Aplikacji lub z usług oferowanych za jej pośrednictwem,

c. autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych i informacji zamieszczonych w Aplikacji przez Użytkowników oraz przekazywanych pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Aplikacji,

d. szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z funkcjonowaniem Aplikacji lub ich działalnością w niej, w tym związane z naruszeniem przez nich Regulaminu, nieuprawnionym wykorzystaniem danych udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji, podaniem danych i informacji nieprawdziwych, niekompletnych, nieaktualnych, lub zaniechaniem ich aktualizacji,

e. szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem przez nich umów zawartych za pośrednictwem Aplikacji,

f. szkody spowodowane przez Użytkowników poprzez naruszenie praw osób trzecich,

g. szkody spowodowane działaniem osób trzecich,

h. szkody spowodowane w związku z brakiem zdolności Użytkowników do zawierania umów za pośrednictwem Aplikacji oraz w związku z niewypłacalnością Użytkowników,

i. szkody poniesione przez Klientów w związku z zablokowaniem lub usunięciem z Aplikacji Konta.

3. PPUH ARKON ponosi odpowiedzialność wobec Klientów wyłącznie za szkody poniesione przez Klientów na skutek korzystania z Aplikacji, które powstały wyłącznie z winy umyślnej PPUH ARKON.

4. PPUH ARKON jest uprawniony do częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania Aplikacji w celu przeprowadzenia jej naprawy lub modernizacji bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Klientów. Przywrócenie funkcjonowania Aplikacji nastąpi niezwłocznie po przeprowadzeniu wyżej wymienionych czynności.

 

VI. Środki Techniczne

1. W celu korzystania z Aplikacji konieczne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej. Skorzystanie z usług tenispark141.pl za pośrednictwem Aplikacji wymaga aktywnego połączenia z Internetem. Korzystanie z Aplikacji na urządzeniu mobilnym wymaga dysponowania sprawnym urządzeniem mobilnym. Klient we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzenia mobilnego, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz o dostęp do Internetu. Koszty zakupu urządzenia mobilnego, innych urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz koszty połączenia z Internetem, ponosi w całości Klient.

2. tenispark141.pl posługuje się plikami typu "cookies", które umożliwiają gromadzenie informacji związanych z korzystaniem z Aplikacji. Pliki "cookies" to pliki tekstowe, które zapisywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających Aplikację, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania z Aplikacji. Brak włączonej obsługi plików "cookies" może powodować nieprawidłowości lub utrudnienia w funkcjonowaniu Aplikacji.

3. System do prawidłowego działania wymaga:
- przeglądarki Mozilla Firefox lub Chrome lub innej aktualnej na dzień użycia,
- włączonej obsługi “cookies”,
- włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. PPUH ARKON zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu na stronie internetowej http://tenispark141.pl

2. Nowe brzmienie Regulaminu obowiązuje od dnia opublikowania tekstu jednolitego Regulaminu.

3. Klient może nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez żądanie usunięcia Konta w terminie 7 dni. W przypadku, gdy Konto nie zostanie usunięte przyjmuje się, że Klient zaakceptował zmiany.

4. PPUH ARKON zastrzega, że Aplikacja oraz wszelkie teksty oraz elementy graficzne umieszczone przez PPUH ARKON w Aplikacji stanowią przedmiot jej praw autorskich lub praw wynikających z licencji.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.02.2019.